Contas anuais

As Contas Anuais de APACAF son aprobadas pola asemblea xeral de socios na primeira metade do ano. As últimas contas anuais aprobadas corresponden ao ano 2020. Foron aprobadas pola asemblea xeral de socios celebrada o 27 de xuño de 2021 e presentadas ante os organismos oficiais correspondentes.
Contas auditadas: APACAF ten as contas correspondentes aos exercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 auditadas por unha empresa auditora independente.
 
As contas anuais inclúen a seguinte información:

 APACAF
http://www.apacaf.org/
http://www.apacaf.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=33