Normativa aplicable

Relación de normativas aplicables:

 • Regulamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016
 • Lei 27/2014 de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e de reforma dos incentivos fiscais ao Mecenazgo.
 • Orde 27/03/14 - Modificación do Decreto 15/2010 de recoñecemento de situación de dependencia.
 • Decreto 149/2013 - Carteira de Servizos da Xunta de Galicia para a promoción da autonomía persoal e dependencia
 • Lei 19/2013  de 9 de diciembre.- De Transparencia e acceso á información pública e bo goberno
 • Real Decreto 149/2011 - Adaptación do Plan Xeral de Contabilidade de Entidades sen fins de lucro
 • Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia
 • Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia
 • Lei 49/2002- Réxime Fiscal de aplicación a Entidades sen Fins Lucrativos e dos incentivos fiscais ao Mecenazgo
 • Lei Orgánica 1/2002, reguladora do Dereito de Asociación
 • Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
 • Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais
 • Orde do 18 de agosto de 2000 pola que se aproba o Estatuto básico dos Centros de Servizos sociais da comunidade autónoma de Galicia
      Imprimir