Contas anuais

As Contas Anuais de APACAF son aprobadas pola asemblea xeral de socios na primeira metade do ano. As últimas contas anuais aprobadas corresponden ao ano 2023. Foron aprobadas pola asemblea xeral de socios celebrada o 23 de xuño de 2024 e presentadas ante os organismos oficiais correspondentes.
Contas auditadas: APACAF ten as contas correspondentes aos exercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 auditadas por unha empresa auditora independente.
 
As contas anuais inclúen a seguinte información:
  • Balance abreviado
  • Conta de resultados abreviada
  • Memoria Económica
  • Informe de auditoría

 

      Imprimir