Financiadores

APACAF finánciase grazas ás aportacións que realizan financiadores públicos e privados, ademais das aportacións de socios e usuarios. 
 
O financiamento público procede das administracións central, autonómica, provincial e local a través de contratos e subvencións para o desenvolvemento e mantemento de proxectos.
 
O financiamento propio procede das cotas e o pagamento dos servizos por parte de socios e usuarios.
 
O financiamento privado procede de entidades privadas a través de subvenciónss ou colaboracións para o desenvolvemento de proxectos concretos.
 
               
 
Financiamento público:
 
- Xunta de Galicia. Consellería de Política Social.
Contrato  para a reserva e ocupación de prazas en centro residencial con centro de día para persoas con discapacidade na área rural na modalidade de concerto. Contrato inicial firmado o 1 de decembro de 2009, na actualidad vixente a 15ª prórroga do contrato para o período do 01/11/2023 ao 29/02/2024.
- Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.
Xecretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Subvención Programas de Cooperación para a contratación de persoas desempregadas, convocatoria 2023, por un importe de 16.848,00€.
Xunta de Galicia. Consellería de Política Social.
Financiamento a través das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Subvencións concedidas na convocatoria de 2022 para o desenvolvemento dos sseguintes proxectos:
  • Programa de respiro e apoio á conciliación da vida familiar e laboral: 6.000,00€ 
  • Programa de participación comunitaria TEA-Activa: 7.986,00€ 
  • Programa de envellecemento activo para persoas con TEA: 3.600,00€ 
  • Adquisición de furgoneta para o servizo de transporte das persoas usuarias: 10.333.52€
 Xunta de Galicia. Consellería de Política Social
Subvención concedida para o Programa de Prevención do Deterioro Cognitivo en Persoas con TEA
Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade
Subvención concedida para o programa de Rehabilitación Cognitiva para persoas con autismo no rural
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IMSERSO.
Financiación para o desenvolvemento do Programa de Turismo e Termalismo.
- Deputación de Pontevedra.
Programa de Mantemento de Horta Ecolóxica do centro A Braña
- Concello de A Estrada.
Financiamento para a realización dun curso de cociña para persoas con discapacidade
- Concello de Moraña.
Cesión gratuita do local do centro A Penagrande en Moraña.
 
Financiamento propio:
 
- Aportación usuarios: aportacións correspondentes ao pagamento polos servizos.
- Aportación socios: aportacións correspondentes ao pagamento das cotas de socios.
 
Financiamento privado:
 
- Fundación ONCE:
Subvencións para o desenvolvemento de distintos proxectos.
-Financiamento ano 2014: equipamiento da aula multisensorial do centro A Braña. Cantidade subvencionada: 5.000€.
-Financiamento ano 2015: renovación e equipamento de baño adaptado no centro A Penagrande. Cantidade subvencionada: 4.000,00€
-Financiamento ano 2016: adaptación de aula-taller a enfermería no centro A Braña. Cantidade subvencionada: 7.515,14€
-Financiamento ano 2017: remodelación cociña do centro A Braña. Cantidade subvencionada: 3.000,00€
-Financiamento ano 2018: acondicionamento despacho de atención a familias e/ou usuarios. Cantidade subvencionada: 3.500,00€
-Financiamento ano 2019: obras no centro A Braña: arranxo escaleira antiincendios, arranxo humidades e pintura. Cantidade subvencionada: 4.500,00€
-Financiamento ano 2020: Rehabilitación da cuberta do taller laboral do centro A Braña. Cantidade subvencionada: 5.000,00€
-Financiamento ano 2021: Adquisición de vehículo de trasporte colectivo para persoas con TEA. Cantidade subvencionada: 6.500,00€
-Financiamento ano 2022: Adquisición de vehículo de trasporte colectivo para persoas con TEA. Cantidade subvencionada: 6.500,00€
- Fundación Barrié:
Subvención para a renovación e actualización da páxina de web de APACAF a través do programa Más Social - CONECTA
- Federación Autismo Galicia
Subvención para o desenvolvemento dos seguintes programas:
- Programa de Atención a Persoas con Autismo
- Programa de Protección Social e Xurídica
Fundación Orange:
Subvención para a adquisición de material informático por un importe de 5.000€
-Obra Social La Caixa:
Subvención para o Programa de Promoción da Actividade Física e o Deporte para persoas con autismo no rural. Cantidad subvencionada: 14.050€.
- AVANZAS:
 Mantemento do aloxamiento da páxina web de APACAF.
 
 
 
      Imprimir